Kompleksowa Oferta usług BHP

Świadczymy usługi dla firm zatrudniających do 100 pracowników związane z nadzorem i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowaniem struktur systemu pierwszej pomocy jak również wykonywanie poszczególnych usług (szkolenia bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, itd.).

W ramach zawartej umowy wypełniamy kompleksowo zadania służby bhp oraz dodatkowe usługi w firmach zewnętrznych związane z:

 • Szkolenie wstępne i okresowe bhp
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • Przeprowadzanie kontroli stanu bhp
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowanie instrukcji (ogólna, i stanowiskowa)
 • Uczestnictwo w zespole powypadkowym
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • Doradztwo w zakresie przepisów bhp
 • Udział w komisji bhp
 • Bieżącej współpracy ze służbami państwowej inspekcji pracy
 • Wykonywanie innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w spawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109, poz. 704)
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących szeroko pojętego Prawa Pracy

Wszystkie czynności, które można wykonać na terenie zakładu pracy są tam wykonywane, w czasie jak najmniej kolidującym z prowadzoną przez zakład działalnością. Jesteśmy do dyspozycji współpracującego zakładu pracy w czasie niezbędnym do wykonywania czynności należących do jego zakresu działań. Zasadą świadczonych przez nas usług jest przestrzeganie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej zakładów, które obsługujemy.

Nasi pracownicy posiadają wykształcenie wyższe potwierdzone tytułem inżyniera na kierunku marketing i zarządzanie o specjalizacji inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto posiadają kwalifikacje trenera umożliwiające prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. W roku bieżącym odbyli również obowiązkowe szkolenie okresowe dla służb bhp prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu.

Posiadane umiejętności potwierdzone zdobytym wykształceniem oraz ugruntowane kilkuletnim doświadczeniem zawodowym niech świadczą o naszym profesjonalizmie.

Kontakt:

Grupa Techniczna

Rafał Gapiński

ul. Haliny 12, 61-054 Poznań

tel. kom.: +48 603 122 263

e-mail :serwis@grupa-techniczna.pl